Temaki Tiger

Temaki Tiger-1
Temaki Tiger-2
 
 

4,50 €

Ebiten, ikura e salsa teriyaki

4,50 €
4,50 €
4,50 €

Varianti