Temaki Tiger

Temaki Tiger-1
Temaki Tiger-2
 
 

5,00 €

Ebiten, ikura e salsa teriyaki

5,00 €
5,00 €
5,00 €

Varianti